+48 22 523 41 18
Godziny otwarcia: 9:00-17:00

Fundacja Wspieram

Celem Fundacji jest działalność społeczna i edukacyjna, polegająca w szczególności na wzbogacaniu współczesnej myśli i metod działania np. w zakresie opieki i pomocy społecznej, nauki, kultury i sztuki, ekologii, zdrowia, oświaty i wychowania.

  • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.
  • Działalność charytatywna.
  • Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
  • Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
  • Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
  • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
  • Promocja i organizacja wolontariatu.